Surah Qadr in Hindi

Surah Qadr in Hindi

Surah Qadr in Hindi इन्ना अनज़ल नाहु फ़ी लैयलतिल कद्र वमा अदराका मा लैयलतुल कद्र लय्लतुल कदरि खैरुम मिन अल्फि शह्र तनज्जलुल मलाइकातु वररूहु फ़ीहा बिइज़्नि